Algemene voorwaarden

Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die BLOOT sluit.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk in overleg en bevestigd door BLOOT.
 3. Door een overeenkomst aan te gaan, worden ook de algemene voorwaarden geaccepteerd. BLOOT maakt de algemene voorwaarden kenbaar.
 4. S. Vegt is gediplomeerd als consulent seksuele gezondheid bij de Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS). N. van Ruijven en M. Ruber werken bij consultaties onder supervisie van S. Vegt.

Annulering

 1. De opdrachtgever heeft het recht trainingen te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum per e-mail van de offerte. De volgende kosten worden hierbij in rekening gebracht:
  • Meer dan 4 weken voor aanvangsdatum: kosteloos
  • Tussen de 4 tot 2 weken voor aanvangsdatum: 50 % van het totaal van de overeengekomen offerteprijs
  • Korter dan 2 weken voor aanvangsdatum: 100% van het totaal van de overeengekomen offerteprijs
 2. Consult afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd/geannuleerd. Dit is kosteloos en kan per email of telefonisch. Indien niet tijdig wordt afgemeld wordt de afgesproken consultprijs in rekening gebracht.
 3. Verzetten/verplaatsen kan alleen in overleg met BLOOT.  BLOOT heeft het recht te annuleren.

Betaling

 1. BLOOT stuurt de factuur op per e-mail. Deze dient 14 dagen na facturering te worden betaald. 
 2. De reis- en verblijfkosten die gemaakt worden door BLOOT zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk afgesproken.
 3. Indien niet wordt betaald binnen de overeengekomen termijn, kan BLOOT de wettelijke rente in rekening te brengen.
 4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming verplicht aan BLOOT alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Auteursrecht

 1. Zonder schriftelijke toestemming van BLOOT zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit materiaal van BLOOT worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Aansprakelijkheid

 1. BLOOT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 2. BLOOT is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. BLOOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een advies dat gegeven is tijdens een training of consultatie.
 4. BLOOT heeft contact met zorgprofessionals. BLOOT heeft geen behandelrelatie met cliënten, bewoners of het zorgpersoneel. BLOOT geeft slechts adviezen, waarbij ontvangers altijd hun eigen verantwoordelijkheid blijven dragen voor uitvoering van adviezen.

Klachten

 1. Klachten over de ontvangen diensten (trainingen en/of consultatie) kunnen schriftelijk of telefonisch kenbaar worden gemaakt. Indienen van een klacht heeft geen invloed op de betalingsverplichting. Indien na een gesprek en face to face contact niet tot een oplossing wordt gekomen kan de aanvrager contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVVS. Deze is onafhankelijk en ondersteunt de aanvrager bij het indienen en de verdere afhandeling van de klacht. Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van de NVVS, via de link https://www.nvvs.info/contact/klacht-indienen. Het mailadres van de klachtencommissie is klachten@nvvs.info.